سه‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۱

یادداشت/

موازنه وحشت با ارائه اطلاعات قطره‌چکانی

دکتر غلامرضا کحلکی کارشناس امنیت بین الملل و تروریسم

غلامرضا کحلکی

پس از ســرنگون شــدن پهپاد آمریکایی، فرماندهان نظامی کشــورمان اعلام کردند پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای اطراف هم مورد هدف موشک‌های سپاه بوده است.

 پس از ســرنگون شــدن پهپاد آمریکایی، فرماندهان نظامی کشــورمان اعلام کردند پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای اطراف هم مورد هدف موشک‌های سپاه بوده است.

 ایران همیشه سیاســت‌های راهبردی خود را به خصــوص در عرصه دفاعی، معطوف به امر بازدارندگی دارد. یعنی همواره کنش‌های ایران بازدارنده اســت، بازدارنده برای اینکه تهدیدهای موجود را خنثی کند و اجازه ندهد که این تهدیدها در داخل تبعات جدی داشته باشند.

 از ســوی دیگر پهپاد آمریکایی در شرایطی ساقط شد که ما شاهد رویارویی نفتکش‌ها بودیــم، در واقع در شــرایط جنگ راهزنی دریایــی علیه ایران بودیم و بعــد هم اقدام متقابل ایران بود، البته نه از جنس بریتانیایی و تحولات هــواداران آمریکا، بلکه از جنس دفاع مشــروع در برابــر تهدیدهای آب‌های سرزمینی جمهوری اسلاتمی ایران.

 در شرایطی که ایالات متحده آمریکا ناو خود را در منطقه مستقر و ادعای یک حمله تمام عیار کرده بود، ســرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ســپاه پاســداران نشــان از قدرت بازدارندگی موشــکی ایران دارد و این مهم توانســت بر خیلی از کنش‌های شتاب‌زده از نوع ترامپیست جهانی (که کنش‌های منفی بود، کنشهایی کــه محصول تحلیل‌های اســتراتژیک نخبگان نیست و کنش‌هایی شتاب‌زده و البته بیشتر از جنس رویارویی رسانه‌ای اســت) تأثیرگذار باشد و بر رفتار آمریکا و برخی از متحدانش در منطقه تأثیر بگذارد.

 امــا اینکه چرا تمام اخبار به یکباره مخابره نشــد؟ علت این اســت در جهانی به سر می‌بریم که جنگ نرم یــک پدیده واقعی است. در جنــگ نرم باید با اخبــار و اطلاعات و ارائه آنها در زمان‌های مناســب و منطقی در طرف مقابل بیشترین تأثیر را بگذارید، همان تأثیــری که زدن پهپــاد آمریکایی داشت، روکردن سایر ابعاد این موضوع نیز تأثیر دارد.

 اینکه امروز ما توانمندی نقطه زنی را داریم و میتوانیم در یک جنگ نامتقارن، بسیاری از اهداف ایالات متحده را در منطقه بزنیم، حاکی از تضعیف نقــش آمریکا در منطقه است. متحدان آمریکایی که در منطقه بسیار هم هزینه می‌کنند و بــرای آمریکا پول خرج میکنند تا از این طریق امنیت خودشان را به خیال خود تأمین کنند، در واقع با این شــیوه ارائه اطلاعات، دچار واهمه خواهند شــد؛ چرا که آمریــکا خــودش را تأمین کننده امنیت متحــدان میداند، اما اکنون موشک‌های جمهوری اسلامی ایران با وجود سامانه‌های دفاعی موشکی آمریکا میتواند اهداف آمریکا را بزند!

 وقتی ما ادعا میکنیم که میتوانیم خیلی از اهــداف آمریکا را بزنیم پس آنها هم در خطر و مخاطره هستند؛ بنابراین کنش‌های آنها باید حساب شده باشد. فرامــوش نکنیم که آنهــا در پدیده‌هایی مانند یمــن و حزب الله لبنــان، جمهوری اســلامی ایران را یک سر ماجرا میدانند و متوجه شدند موشک‌هایی خیلی ضعیف‌تر از موشک‌های ایران توانسته اهداف مهمی را هدف قرار دهد؛ مثلاً موشــک یمنی که توانسته اســت از سپر دفاع موشکی ایالات متحــده عبور کند و آرامکــو را هدف قرار دهــد، اتفاقی که تأثیر بســیار منفی برای اقتصاد نفتی عربستان سعودی داشت.

 بنابراین مبادله وحشت در بازدارندگی است؛ یعنی باید معمای امنیتی را برای طرف مقابل به وجود بیاورید و او همه آن چیزی که شما میتوانید را به یکباره نداند. ایــن معمــای امنیتی خود ایجــاد تهدید و وحشــت میکنــد و موازنــه‌ای را ایجاد میکنــد که در رفتارهــا و کنش‌های آتی شــما تأثیرگذار است.

حتی میتواند خیلی از تهدیدهــای جدی غــرب را خنثی کند و یا از آن مرحله اســتراتژی‌های جنگ به ســمت راهبردهای نرم تر بروند که تبعات آسانتری دارد و از سطح خشونت کمتری برخوردار است. قطعاً استراتژیســت‌های ایرانی به این نکته واقف هستند و با چنین برنامه‌ای در ذهن مخاطبان خود در کاخ سفید و تل آویو اثر میگذارند.

 پیام‌هایــی این‌چنینی دربــاره توان نظامی کشــورمان در رفتارها و کنش‌های نظامی آنها قطعاً تأثیرگذار خواهد بود، از ســوی دیگر میتواند بر متحدان جمهوری اسلامی ایران نیز اثر بگذارد و ســبب تقویت آنها شود.

 متحدان ایران میدانند که برد موشک‌های کشورمان و توان نظامی جمهوری اسلامی ایــران به حدی اســت که دشــمنان را به وحشــت بینــدازد و بازدارنــده خیلی از رفتارهای تهاجمی دشمنان محور مقاومت باشد و از مخاطرات آنها کم کند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.