یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۰

در نشست خبری معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی مطرح شد

در طرح اقدام ملی مسکن چگونه خانه دار شویم؟

طرح ملی مسکن

اقتصاد/ زهرا طوســی

 معــاون وزیر راه و شهرســازی همزمان با آغاز ثبت‌نام متقاضیان مسکن در طرح اقدام ملی گفت:متقاضیان باید واجد هشت شرط از جمله تأهل، نداشتن واحد مسکونی به نام خود و اعضای خانواده، عدم استفاده از تسهلات از اول انقلاب تا کنون و ســابقه چهار سال اقامت در شهر مورد تقاضا باشند.

 در طــرح اقدام ملی، ســاخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای سراسر کشور هدف گذاری شده که محمود محمودزاده در نشست خبری خود درباره جزئیات این طرح، ترتیب زمانی استان‌هایی که ثبت نام در آنها انجام می‌شــود، قیمت تمام شده هر واحد و نحوه واگذاری اراضی دولتی به پیمانکاران توضیحاتی ارائه داد.

 نحوه ثبت‌نام از طریق سامانه

 در این سامانه قرار است ۱۰۰ هزار واحدی که در بافت فرســوده توســط شــرکت بازآفرینی شــهری، ۱۰۰ هزار واحدی که از ســوی بنیاد مســکن در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفــر و ۲۰۰ هــزار واحدی که در شــهرهای جدید توسط شــرکت عمران شــهرهای جدید ســاخته می‌شــوند، بارگذاری شود.

 محمــود زاده اعــلام کــرد: واجدین شرایط برای ثبتنام باید از طریق سامانه مراحــل tem.mrud.ir  ثبت‌نام را انجام دهند سپس بــرای تطبیق مــدارک به ادارات‌کل راه و شهرســازی مراجعــه کننــد. بــه گفته وی، ثبتنام در اســتان‌های سیستان و بلوچستان، قم و خراسان‌های شمالی و جنوبی آغاز شده اســت و از ابتدای هفته آینده نیز امکان ثبتنام در اســتان‌های کهگیلویــه و بویراحمــد، گلســتان و کردستان فراهم می‌شود و در مرحله بعدی نیز متقاضیان در اســتانهای همدان، یزد و چهارمحال و بختیــاری می‌توانند اقدام کنند.

 وی یــادآوری کــرد: ثبت‌نــام به صورت مرحله‌ای اســت و این طور نیست که در یک اســتان، تنها یک بار ثبت‌نام داشته باشــیم؛ بلکه به دفعات این امکان فراهم می‌شــود تا افراد متقاضــی فرصت برای انجام این کار پیدا کنند.

 ۳۰ درصد قیمت تمام شده برعهده متقاضی

 محمــودزاده با اشــاره بــه اینکه قیمت تمام‌شــده واحدهای مسکونی طرح ملی از متــری ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان متغیر اســت، اعلام کــرد: کف و ســقف قیمت واحدهای مسکن طرح اقدام ملی مشخص نیست، چرا که قیمت واحد مسکونی بسته به شهرها، زمین، طبقه و آورده متقاضیان متفاوت خواهد بود؛ با این حال اگر متوسط قیمت را متری ۲ میلیــون تومان بدانیم، هزینه تمام شــده یک واحد ۱۰۰ متری، ۲۰۰ میلیــون تومان خواهد بــود که در مرحله اول ۳۰ درصد قیمت تمام شده باید توســط متقاضی پرداخت شود که همان طور که ذکر شد عدد ثابتی نیست.

 اراضی ۹۹ ساله و واحدهای مشارکتی

وی با بیان اینکه قیمت ساخت به صورت قیمت تمام‌شــده در اختیار مــردم قرار می‌گیرد، افزود: پرداخت اقســاط زمین پس از دو سال تنفس آغاز خواهد شد که پول آن به صورت اقساطی، از متقاضیان دریافت می‌شــود.

محمودزاده ادامه داد: شیوه کلی تأمین زمین در این طرح بدین صورت است که در شهرهای کوچک که مشــکل کمتری در تأمیــن زمین وجود دارد برنامه واگذاری ۹۹ ســاله زمین اجرا میشود.

 شــیوه دیگر مشارکت است که بخــش کمی را شــامل میشــود، بدین ترتیب که اراضی ۹۹ ساله برای آن دسته از متقاضیانی است که آورده کمتری دارند و واحدهای مشارکتی مربوط به آن دسته از متقاضیانی است که در دهک ششم به بالا هستند.

 به گفته وی، در همه شــهرها واحدهای مسکن ۹۹ ســاله ســاخته میشود که ســقفی برای آن در نظر گرفته نشده و به هر اندازهای که زمین وجود داشــته باشد ساخت و ساز با این شیوه انجام میشود.

 ساخت تنها ۲۴ هزار واحد به صورت مشارکتی معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی تعداد ۲۴ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد را مشارکتی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه انبوه‌ســازان از طرح ملی مســکن اســتقبال نکردند، برای ساخت حدود ۲۴ هزار واحد مشارکتی قراردادهایی با شرکتهای دیگر منعقد شده است.

 محمودزاده منبع قرارداد مشــارکتی را بر اساس قانون مناقصات عنوان و اظهار کرد: بــا توجه به اینکه در کشــور قانونی برای مشــارکت وجود ندارد مــا از قراردادهای مناقصه استفاده کرده‌ایم که انبوهسازان به آن ایراد گرفتند.

 وی با اشــاره به اینکه نماینده انبوه‌سازان لیســتی از موارد مورد توقع خــود را در اختیار ما قــرار داد، گفت: به عنوان مثال در قراردادهــای مشــارکتی طــرح ملی مسکن ســازنده طرف دولت ۳۰ درصد از واحدها به صورت فریزشده باقی میماند تا اگر سازنده نتواند به تعهد خود عمل کند دولت از این محل تعهدات مردم را بدهد.

 یکی از موارد اعتراض انبوه‌ســازان همین مــورد بود که به ۱۰ درصد کاهش یافت و دولت حق دارد ۱۰ درصد از واحدها را در پایان ساخت به انبوه ساز تحویل ندهد تا اگر تعهدات خود را عملی نکند، در اختیار متقاضیان قرار دهد.

 وی با بیــان اینکه ثبتنام‌کننــدگان در صندوق پس‌انداز یکم میتوانند در ساخت مسکن از این وام استفاده کنند، گفت: وام دوم، وام بافت فرسوده است که در قالب آن بخشی از منابع از صندوق توسعه و منابع داخلی بانک به رقــم ۱۰۰ میلیون تومان است.

 وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی نیز از محل منابع بانک‌های عامل به متقاضیان با سود ۱۸ درصد و فروش اقساطی ۱۲ ساله پرداخت خواهد شــد.

وی یادآور شــد: بر اســاس مصوبه دولت همه بانکها موظف شــده‌اند تا ۲۰ درصد ســقف تسهیلات پرداخت شده را به حوزه مسکن وارد کنند.

شرایط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن به شرح زیر است:

 ۱ -متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از ابتدای سال ۱۳۸۴  به بعد بــوده و از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ یعنی ابتدای انقلاب از هیچ یک از امکانات نهادهــای عمومی غیردولتــی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تســهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مســکونی اســتفاده نکرده باشد.

 به عبارتی ســبز بودن فرم «ج» در استعلام از سامانه مرتبط.

 ۲-متقاضی متأهل یا سرپرست خانوار.

 ۳-زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن.

 ۴ -دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا.

 )در شــهرهای جدید ســابقه ســکونت دستکم پنج ســال در شهر جدید مورد تقاضا و یا در شهر مادر مالک است.)

نداشــتن منع قانونی بــرای دریافت تســهلات بانکی (نظیر چک برگشــتی، تسهیالت معوقه و...(.

 ۶ -توانایی تأمین هزینه ســاخت مسکن) مازاد بر تسهیالت بانکی(.

 ۷-امکان سپرده‌گذاری حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی، در خصوص متقاضیان واجد شرایط بر اساس اعلام دستگاه یا نهاد مربوطه.

 ۸-توانایی پرداخت اقســاط ماهیانه بانکی تسهیلات دریافتی

برچسب‌ها

نظرات

  • ایرانی ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۱:۴۳
    0 0
    تور به خدا خجالت هم خوب چیزی اسا .این هم شد طرح مسکن ملی.باز هزار رحمت به طرح مسکن مهر. راستی من که با زحمت مسکن برای خودم تهیه کردم واز هیچ گونه امکانات و امتیازات دولتی تاکنون استفاده نکرده ام چه گناهی مرتکب شدم که بعد از 29 سال خدمت یک واحد آپارتمان یا یک قطعه زمین از این دولت شاملم نشه در حالی که دیگر هکتار هکتار زمین می برند و میلیون میلیارد وام بلا عوض دریافت می کنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.