دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۸

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎرﻧﺎوال ﻫﺎی ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﻪ مشهد

کارناوال عید غدیر

ﮐﺎرﻧﺎوال ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻮاری به مناسبت ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه گروه ﻫﺎی ﺳﺮود و ﻣﻮﻟﻮدی ﺧﻮان در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﻪ مشهد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

به گزارش قدس آنلاین، ﮐﺎرﻧﺎوال ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮوﻫﯽ ۵ ﺗﺮﯾﻠﯽ و ۱۱ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻮاری ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ کنند. در ۵ ﺗﺮﯾﻠﯽ ﮔﺮوه ﺳﺮود و ﻣﻮﻟﻮدی ﺧﻮان ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ، ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری در ﮔﺮوه ﻫﺎی ۱۱ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺻﻮت و آذﯾﻦ ﺑﻨﺪی در ۱۰ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ کنند.
اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎوال ﻫﺎ از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی مشخص ﺷﺪه درﺣﺮﮐﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮه ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد نشود. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻮاری ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎوال ﻫﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی فرهنگی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ده ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻮاری ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎن زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۱ - از اﻧﺘﻬﺎی ﻧﺨﺮﯾﺴﯽ - ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ - ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ - ﭘﺎرک - اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار وﮐﯿﻞ آباد 
۲ - اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺼﻠﯽ-ﺣﺮم رﺿﻮی- ﺷﻬﺪاء-ﻣﯿﺪان ﻓﺮدوﺳﯽ- ﻣﯿﺪانﺟﺎﻧﺒﺎز-ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻘﻼل-ﻣﻌﻠﻢ - اﻧﺘﻬﺎی معلم 
۳ - اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار دوم ﻃﺒﺮﺳﯽ-ﭼﻬﺎرراه ﻣﻘﺪم- ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ-خیام
۴ -ﺑﻠﻮار ﺻﺒﺎ وﺳﯿﺪی-ﻣﯿﺪان ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد-ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ-دکتر ﺑﻬﺸﺘﯽ-ﻧﺎﻣﺠﻮ- ﻣﯿﺪان ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن-ﭘﯿﺮوزی-ﻓﮑﻮری-ﮐﻮه پارک
۵ -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ آوﯾﻨﯽ -ﻣﻔﺘﺢ-ﮔﺎز-ﺑﻠﻮار ﻫﺪاﯾﺖ- ﺧﯿﺎم-ﺗﻮس
۶ -ﺷﻬﺮک ﻏﺮب-ﺑﻠﻮار ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ-ﺑﻠﻮار ﺣﺠﺎب-بلوار میثاق
۷ --ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﯿﻊ-ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ(ع) -ﻋﺒﺎدی-سناباد-داﻧﺸﮕﺎه-کلاهدوز
۸ -اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ-ﮐﻮﻫﺴﻨﮕﯽ
۹ -ﺷﻬﺮک ﺑﺎﻫﻨﺮ-ﺷﻬﺮک رﺟﺎﯾﯽ-ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﺎﺑﺎﻧﻈﺮ-ﺑﻠﻮارﻓﺮودﮔﺎه-ﻣﯿﺪان بسیج
۱۰ -ﺧﯿﻦ ﻋﺮب -ﺑﺰرﮔﺮه ﭼﺮاﻏﭽﯽ-ﺑﺰرﮔﺮاه امام ﻋﻠﯽ (ع) -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه- ﺑﻠﻮارﻓﮑﻮری-ﮐﻮه پارک

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای خبر/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.