پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴

یادداشت/

خط فقر و مناقشات سیاسی بدون کرانه!

سید جلال فیاضی

سید جلال فیاضی

 سرانجام گرانی افسار گسیخته، کاهش بی رویه ارزش پول ملــی و قدرت خرید مردم خط فقر را بــه ۱۰ میلیون تومان رســاند. این در حالی است که متوسط درآمد حقوق بگیران و بیشتر دهک های جامعه در خوشبینانه ترین ارزیابی ها حدود ۵/۳ میلیون تومان است؛ یک سوم خط فقر!

قدس آنلاین: سرانجام گرانی افسار گسیخته، کاهش بی رویه ارزش پول ملــی و قدرت خرید مردم خط فقر را بــه ۱۰ میلیون تومان رســاند. این در حالی است که متوسط درآمد حقوق بگیران و بیشتر دهک های جامعه در خوشبینانه ترین ارزیابی ها حدود ۵/۳ میلیون تومان است؛ یک سوم خط فقر!

 گرانی بی رویه مایحتاج روزانه مردم در ماه های اخیر نظیر؛ گوشــت، برنج، تخم مــرغ، لبنیات، حبوبات، روغن و... حتی نیمرو را هم -که غذای گرم بسیاری از خانواده های محروم بود- از سفره آنها پراند.

سایرنیازها چون؛ دارو، مواد بهداشتی، پوشاک، خودرو و از همه مهمتر مسکن و اجاره هم جهش قیمتی طاقت‌فرسایی دارند و تقارن گرانی و کرونا -که موجب تعطیلی یا کم رونقی بسیاری از کسب و کارهاشده است -مشکلات مردم را مضاعف می‌کند.

 در چنین شرایطی -که انتظار مردم وحدت، همدلی و دغدغه مشترک قوای کشــور برای حل مشــکلات معیشــتی آنهاســت- آنچه مــردم را دل آزرده می‌کند؛ مناقشــات بی کرانه وبیحاصل سیاسی قوای کشور و متلک پرانی مسئولان رده های بالاعلیه یکدیگر از تریبون‌های عمومی، اهتمام نمایندگان مردم به حل مشــکلات خویــش با اختصاص خودرو قسطی، ودیعه مسکن و وام ضروری و نیز تبعیض و فساد در بدنه دستگاه‌های اداره کننده کشور است.

 رقابت جریان‌های سیاســی در دوران انتخابات طبیعــی و غیر قابل اجتناب اســت، اما پس از آن که جریان‌های سیاســی کرسی‌های قدرت را تصاحب کردند، انتظار مردم تبدیل رقابت به رفاقت و هم افزایی برای حل مشــکلات جامعه اســت. به ویژه اینکه اگر قوای کشور در اختیار جریان‌های سیاســی متفاوت باشد، همگرایی حول محور منافع و مصالح ملی و حل مشکلات مردم ضرورت بیشتری پیدا می‌کند و اگر به این وضعیت شــرایط خاص منطقه ای و جهانی و تحریــم ها و جنــگ اقتصادی دشــمن را نیز بیفزاییم، این هم افزایی به یک نیاز ملی تبدیل می‌شود.

 واقعیت آن است که دودآتش مناقشات و رویارویی‌های سیاسی به چشم مردم می‌رود و ســرمایه اجتماعی کشــور را دلسرد و نا امید می‌کند. انتخاباتی شدن زودهنگام فضای کشور وآغاز بازی «کی بود، کی بود، من نبودم» می‌تواند آخرین ســال دولت را - در یکی از سختترین شــرایط - به جای تمرکز بر خدمت به ســال تنش‌های بیثمر تبدیل کند.

 انتظــار میرود دولت، مجلــس، قوه قضائیه و جریان های سیاسی درون حاکمیت با وحدت و همدلی و به دور از مناقشات سیاسی وتهاجم علیه یکدیگر از تریبون‌های عمومی همه اهتمام خــود را به یافتن راهکارهای منطقی و منطبق با واقعیت های ملــی و جهانی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، مهار گرانی افسار گسیخته، مقابله واقعی ومؤثر با تحریم های ظالمانه دشمن و مبارزه بی امان، ساختاری و بازدارنده با تبعیض و فساد متمرکز ســازند و با بهره‌گیری از نظــر اقتصاددانان و صاحبنظران بکوشــند تا بار سنگین مشکلات معیشــتی را از دوش مردم به طور محســوس وملموس کاهــش دهند. کرانه فقــر در حال پیشروی است ویکی از مؤثرترین راههای مقابله با آن پایان مناقشات سیاسی و تمرکز و هم افزایی برای حل مشکلات مردم است؛ باور کنیم ناگهان خیلی زود دیر می‌شود!

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.