سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۴

دادگاه کیفری دو مشهد در حکمی متفاوت اعلام کرد؛

محکومیت فرد هتاک به انجام خدمات نظافتی در مراکز آموزشی

دادگاه کیفری ۲ مشهد یک متهم به توهین، تهدید و مزاحمت ملکی را به انجام بیش از ۵۰۰ ساعت ارائه خدمات نظافتی به صورت رایگان در مراکز آموزشی و پرورشی محکوم کرد.

دادگاه

به گزارش قدس آنلاین،  دادگاه کیفری ۲ مشهد یک متهم به توهین، تهدید و مزاحمت ملکی را به انجام بیش از ۵۰۰ ساعت ارائه خدمات نظافتی به صورت رایگان در مراکز آموزشی و پرورشی محکوم کرد.

در رأی این پرونده آمده است: در خصوص اتهامات آقای (ج- ع) فاقد سابقه مؤثر کیفری دایر بر توهین، تهدید به آبرو و حیثیت شاکی و مزاحمت ملکی برای نامبرده؛ دادگاه در خصوص اتهامات توهین و تهدید به حیثیت با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، اظهارات گواه، کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه های انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت بند (ج) ماده ۱  (ب) ماده ۱۳۴ و ماده ۱۰۴ و تبصره آن از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ و ماده ۶۷ و بند (پ) مواد ۸۳ و ۸۴ و مواد ۷۹ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲ و بند (ث) ماده ۲ و بند (الف) ماده ۴ و مواد ۵ و۶ و ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۵/۶/۱۳۹۳ و مواد ۴۰، ۴۶، ۴۷، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲  متهم را در خصوص تهدید به حیثیت و آبرو به ۵۴۰ ساعت انجام خدمات نظافتی در یکی از مناطق آموزش و پرورش مشهد مقدس جایگزین ۷ ماه حبس تعزیری و در خصوص توهین نیز به ۵۱ میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت جمهوری اسلامی محکوم و اعلام می دارد که وفق قاعده تعدد فقط مجازات اشد قابل اعمال می باشد.

النهایه در خصوص جزای نقدی، به لحاظ فقدان سابقه مؤثر کیفری متهم و پیش بینی اصلاح مرتکب در آینده به مدت یکسال تعلیق نموده که در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون فوق الاشعار از مجازات نامبرده رفع اثر خواهد شد و ضمناً در صورت عدم اجرای مجازات جایگزین حبس نامبرده وفق ماده ۸۱ قانون فوق الاشعار برای نوبت اول یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می گردد و در صورت تکرار مجازات حبس اعمال می گردد و در خصوص اتهام مزاحمت ملکی نظر به اینکه صرف حضور در محل سکونت شاکی از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال ۷۵ نمی باشد، لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز بزه معنونه مستنداً به ماده ۴ قانون آئین دادسری کیفری مصوب سال ۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم را صادر و اعلام می دارد.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی است.

منبع:مهر

انتهای پیام/

نظر شما