یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۳

پاسخ وزیر آموزش و پرورش به قدس درباره شرایط کنونی و آینده بازماندگان از تحصیل

جبرانی تابستان!

آرش خلیل‌خانه

حاجی میرزایی

وزیر آموزش و پرورش می‌گوید دسترسی نداشتن برخی دانش آموزان به اینترنت یا گوشی هوشمند و کلاس مجازی لزوما به معنای باز ماندن آنها از آموزش نیست و برای این گروه از دانش آموزان تأکید بر آموزش حضوری داشته‌ایم.

قدس آنلاین: دی ماه ســـال گـذشـتـه بـــود کــه احمد حـسـیـن فــاحــی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مـجـلـس بـــا ایــــن هـــشـــدار که آمــوزش درحــال آسیب دیدن اســت ،عـنـوان کــرد بـه دلـیـل کـرونـا ۳ میلیون و ۵۰۰ دانش‌آموز در آستانه ترک تحصیل هستند. فروردین ماه امسال نیز بهروز محبی، نماینده مجلس یازدهم آمـار تـرک تحصیل در برخی از شهرستانهای کشور را ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام کرد. اما محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش به تازگی و پس از گزارش یکی از روزنامه‌های کشور در خصوص ترک تحصیل ۳ میلیون دانش‌آموز، این آمار را نادرست و آن را جفایی در حق معلمان، مدیران و جامعه فرهنگی خواند. بـا محسن حـاجـی مـیـرزایـی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست دولـت در همین خصوص گفت‌وگو کـردیـم کـه تقدیم حضورتان می‌کنیم.

* آمارها و اطلاعات متفاوت و گاه متناقضی در مورد تعداد دانش‌آموزانی که به دلیل شرایط ناشی از کرونا، آموزش مجازی و از راه دور و نداشتن دسترسی بـه تجهیزات و اینترنت در سـالـی کـه گـذشـت از تحصیل محروم شده‌اند منتشر می‌شود. گاه این آمارها ارقـام قابل توجهی حتی بین ۳تا ۵ میلیون دانش‌آموز را ذکر می‌کنند که البته آموزش و پرورش زیر بار این ارقام و گزارشه‌ا نرفته است. آیا شما آمار متقن و مستندی در این زمینه دارید؟

** درباره آمارهای میلیونی و ارقامی که اشاره کردید کسانی که چنین ادعـایـی دارنــد باید مستند و ادله ارائه دهند و این ارقام معقول و قابل پذیرش نیست . در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ثبت نام کنندگان پــایــه اول مـــا از ســــال پــیــش بـیـشـتـر اســـت. شرکت کنندگان ما در پایه نهم و شرکت کنندگان در امتحانات نهایی هم بیشتر هستند. و آمـاری که از بازماندگان از تحصیل در سالی که گذشت داریم به هیچ وجه افزایش ندارد.

بر اساس آمار ما، حدود ۴۰ هزار نفر از دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی ما باید نام نویسی می‌کردند که امسال نیامدند و احمالا به دلیل نگرانی هایی بوده که خانواده ها(در شرایط کرونا) داشتند. امـسـال ایــن عــده بـایـد نـامنـویـسـی شـونـد و این موضوع پیگیری و مراقبت خواهد شد. مشکلی از این نظر وجود ندارد.

من با اطمینان عـرض می‌کنم در سـال گذشته مراقبت همه بخشهای آموزش و پرورش اعم از مناطق، مدارس، مدیران و معلمان با اطمینان از اینکه همه دانــش‌آمــوزان دسترسی به آمـوزش داشته باشند از همه سالها بیشتر بوده است.

نامنویسی یک پارامتر است و موضوع مشارکت دانـــش‌آمـــوزان در آمـــوزش آنـلایـن و از راه دور و دسترسی به سرویس‌های لازم، موضوعی دیگر.

* اما در روستاهایی که دسترسی به اینترنت مناسب نیست، در فرهنگ خانواده‌ها گاه اجازه دسترسی کـودکـان به اینترنت داده نم‌یشود یا مناطق و خانواده‌های محرومی که تلفن هوشمند و تبلت در اختیار ندارند، تعداد زیادی از دانش‌آموزان از آموزش کیفی یا حتی آموزش معمول هم بازماندند یا دچار افت آموزشی شدند.!

**این یک خطا و برداشت نادرست است که گفته شود کسانی که دسترسی به اینترنت یا تجهیزات مثل تبلت و تلفن هوشمند نداشتند یعنی از آموزش محروم شدند. اتفاقا ً بخش مهمی از اینها به صورت حضوری آموزش دیدند. یعنی در مناطق کم جمعیت معلمان به صـورت حضوری به این دانش‌آموزان درس دادند.

درسنامه‌هایی تولید شده که راهبران آموزشی هر ۱۰  روز یک بار به دانش‌آموزان این مناطق تحویل داده‌اند. ما معلمان را مسئول پیگیری همه دانش‌آموزانی کرده‌ایم که در مدارس نامنویسی کرده‌اند.

من شخصا  با بخش عظیمی از معلمان از طریق شبکه شاد صحبت کرده‌ام. با حدود ۱۰۰ هزار نفر از معلمان و مدیران مـدارس در تماس بـوده و به پیگیری این کار توصیه کرده‌ام و به شما با اطمینان می‌گویم امسال وضعیت ما به مراتب بهتر از سال ۹۹-۹۸ بوده است.

* در سال ۹۹ چه تعداد تبلت بین دانش‌آموزان محروم توزیع کردید؟

از طریق کمک خیران حـدود ۳۲۰ هـزار تبلت با واسطه آموزش و پرورش در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته و تعدادی هم دستگاهها و نهادهای دیگر خودشان توزیع کردند.

* فاصله این رقم با تعداد دانـش‌آمـوزان محروم خیلی زیاد نیست؟

عـرض کـردم که محرومیت از اینترنت و فضای مـجـازی لـزومـا ً بـه معنای محرومیت از آمـوزش نیست. آنها از راههای دیگر یا به صورت حضوری آموزش دریافت کرده‌اند.

* بـــرای جـبـران عـقـب مـانـدگـی و ضـعـف درسـی دانش‌آموزان در شرایط آموزش مجازی چه اقدامی در دستور کار دارید؟

برای این گروه هم پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و برای تابستان برنامه آموزش جبرانی در نظر گرفته شـده که از طریق ادارات کل استانها به اطلاع دانش آموزان عزیز خواهد رسید.